Statistikk i Mikromarc 2

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden inneholder informasjon om statistikk i Mikromarc 2, først og fremst årsstatistikk som kjøres via Mikromarc 2 Statistikkveiviser, men også annen nyttig informasjon om statistikk.

Merk: Siden statistikktallene for fjoråret ikke vil endre seg etter 31. desember, anbefaler vi deg å ta ut statistikken så tidlig som mulig, slik at du har den klar når den kan innleveres. På grunn av begrenset kapasitet på Mikromarc Brukerstøtte kan vi ikke garantere deg at du får hjelp hvis du ringer like før fristen for innlevering av statistikk.

Mikromarc 2 Statistikkveiviser

Den årlig bestands- og utlånsstatistikken som skal rapporteres til ABM-utvikling tas ut via programmet Mikromarc 2 Statistikkveiviser. Det er også mulig å spesifisere hvilken periode det skal tas ut statitikk for, slik at veiviseren kan brukes til mer enn bare årsstatistikk.

Statistikkveiviseren startes ved å gå til Start > (Alle) Programmer > Mikromarc 2 > Mikromarc-verktøy > Statistikkveiviser. Hvis du er bruker på Mikromarc Sentraldrift, klikker du på snarveien Statistikkveiviser under Mikromarc-programmer.

Datagrunnlag for statistikk

Grunnlaget for bestands- og utlånsstatistikk er beskrevet i hjelpeteksten til Mikromarc 2 Statistikkveiviser, mens grunnlaget for fjernlånsstatistikk er beskrevet i hjelpeteksten til Mikromarc 2 Fjernlån. Du kan trykke på F1 i programmene for å se hjelpetekstene.

Fra og med versjon 2.7 er også fjernlånsstatistikkene og websøk-statistikken med i statistikkveiviseren.

Det er mange hensyn som må tas ved beregning av statistikk. Her følger en beskrivelse av generelle og særlige hensyn for bestands- og utlånsstatistikk.

Materialtype

Postenes materialtype beregnes på grunnlag av registrerte typer i feltet for Generell materialbetegnelse (GMB). I NORMARC er dette 245$h. Poster uten angitt materialtype (NSU.Marc_Record.DocType_Id = NULL) vil normalt være bøker.

Bestandsstatistikk

Følgende telles under kjøring av statistikken:

 • Kun eksemplarer telles opp i årsstatistikken.
 • Periodika teller ikke som eksemplarer. Eventuelle eksemplarer av periodika registrert som analytter til ikke-periodiske dokumenter vil telles.
 • Eksemplarene filtreres på barn, fag, enheter og materialtype. Udefinerte eksemplarer legges til i opptellinger for henholdsvis voksen-/skjønnlitteratur.
 • Eksemplarer som er finansiert av kulturfondet må ha kryss for dette (settes i Eksemplardetaljer) for å kunne telles.
 • Bestand beregnes fram til valgt til-dato, tilvekst og avgang beregnes for valgt periode.

Medier

Beskrivelse av særlige hensyn ved opptelling av medier:

Barn 
Barnelitteratur identifiseres på NORMARCs kontrollfelt for målgruppe/intellektuelt nivå:
008/22 = j, k, l, m, n, o, p, v, w, x, y, z, 4, 5 eller 6. Merk: koder fra både gammelt og nytt NORMARC blir talt opp.
NSU.Control_Field: 008/22 = ''j'',''k'',''l'',''m'',''n'',''o'',''p'',''v'',''w'',''x'',''y'',''z'',''4'',''5'',''6''. Alt annet telles som litteratur for voksne.
Fag 
Faglitteratur identifiseres på NORMARCs kontrollfelt for litterær form/genre: 008/33 = 0 eller l (bokstaven L)
NSU.Control_Field: 008/33 = ''0'',''l''. Alt annet telles som skjønnlitteratur.
Tilvekst 
Eksemplarer lagt til i perioden regnes som tilvekst. Slike eksemplarer identifiseres ved hjelp av registreringsdato. Merk: - eksemplarer registrert i perioden regnes som tilvekst selv om de har blitt markert som slettet (kassert, tapt el.) i samme periode, - retrospektivt katalogiserte eksemplarer katalogisert i versjoner eldre enn Mikromarc 2.4 regnes som tilvekst.
NSU.AcqOrderDetails.ReceivedDate, evt. NSU.Copy.Reg_Date
Avgang 
Eksemplarer som er markert som slettet (kassert, tapt el.) i perioden regnes som avgått materiale. Slike eksemplarer identifiseres ut fra slettet-dato. Merk: eksemplarer som er registrert i tidligere år, men slettet i denne perioden vil også regnes som avgang.
NSU.Copy.Is_Scrapped = 1 og NSU.Copy.Scrap_Date

Datofeil i MM2: eksemplarer som er slettet i tidligere år, men der tilhørende tittelposter er slettet i år, blir talt med i årets avgang. Feilen er rettet for fremtidig statistikk.

Bestand 
Eksemplarer som er opprettet på til-dato eller tidligere og ikke er markert som slettet (kassert, tapt el.), regnes som bibliotekets bestand. Identifikasjon skjer ved at det sjekkes om eksemplaret opprettet på til-dato eller tidligere, samt om det er slettet. Er det ikke slettet telles det med i 'Bestand'.
NSU.Copy.Is_Scrapped = 0 og NSU.AcqOrderDetails.ReceivedDate, evt. NSU.Copy.Reg_Date < [til-dato]

Poster som ligger i katalogen som er merket med fjernlån telles ikke med i bestandstatistikken.

Enheter 
En kan beregne statistikk for en eller flere enheter. Hvilken enhet eksemplaret tilhører identifiseres ut fra felt for Tilhørende enhet. Merk: avdelinger underlagt filialer telles ikke automatisk. Du må selv krysse av for ønskede enheter/filialer/avdelinger i veiviserens Velg enhet-side.
NSU.Copy.Belong_To_Unit_Id
Materialtype 
Materialtypene skilles på Generell Materialbetegnelse (NORMARC 245$h). Merk: materialbetegnelser fra 245$h er brukerdefinerte og kan avvike fra materialbetegnelsene brukt i ABM-Us skjemaer.
NSU.Marc_Record.DocType_Id
Lyd/musikkopptak 
Lydopptak og musikkopptak skilles på NORMARCs kontrollfelt for materialtype: 000/06.Eksemplarer med 000/06=j blir talt som musikk. Materiale som ikke er musikk regnes som lydopptak (lydbok).
Klassesett 
Klassesett blir ikke talt opp fordi det ikke finnes mulighet for å definere dette som en egen bibliografisk kategori i NORMARC. Hvis du har benyttet felt for Generell materialbetegnelse for å registrere klassesett vil denne materialtypen telles opp som andre materialtyper.
Samisk materiale 
Dersom du krysser av for 'Kun samisk materiale', vil statistikken avgrenses til dokumenter som er registrert med én av de samiske språkkodene. Statistikken tar med seg både nye og gamle koder, m.h.t. oppdateringen av språkkodene i 2004. Hvis du ikke krysser av, vil statistikken kjøres for alle språkkoder.

Periodika/Abonnementer

 • Periodika: ingen periodikabestand beregnes for folkebiblioteksektoren. For fagbiblioteksektoren telles periodikatitler i stedet for eksemplarer. Alle titler (med ett eller flere eksemplarer) registrert som periodika telles. Periodikaopptelling forutsetter korrekt katalogisering av kontrollfelt.
 • Hensyn til periodika gjelder kun databaser hvor Innkjøps- og tidskriftsmodulen er tatt i bruk. For andre vil periodikatallene alltid være 0.
 • Abonnementer telles ikke fordi datagrunnlaget varierer fra database til database av historiske og praktiske årsaker. Tell abonnementer manuelt, eller ta kontakt med brukerstøtte for å få tilrettelagt søk for din database. Bibliotekenes IT-senter AS arbeider med løsning for fremtidige statistikkopptellinger.

Utlånsstatistikk

Utlånsstatistikken hentes fra utlånshistorikken (NSU.Service_History). Eksemplarene kan filtreres på barn, fag, enheter og materialtype. Merk: Utlån/fornyelser gjort på eksemplarer som senere er markert som slettet (kassert, tapt el.) vil også telles med som ordinære utlån. Særlige hensyn ved opptelling av utlån:

Utlån og fornyelse 
Antall utlån og fornyelser telles for valgt periode.
NSU.Service_History.Service_Code = 8 eller 9
Barn og fag 
Barne- og faglitteratur beregnes på samme måte som for bestandsstatistikken.
Materialtype 
Materialtype beregnes på samme måte som for bestandsstatistikken.
NSU.Marc_Record.DocType_Id
Enheter 
Enheter er i denne sammenhengen utlånsenhet. Utlånsstatistikken beregnes for en eller flere enheter på samme måte som for bestandsstatistikken.
NSU.Service_History.Service_At_Unit_Name
Skranke/selvbetjent utlån (RBT) 
Antall utlån/selvbetjent utlån sorteres etter felt for selvbetjent utlån.
NSU.Service_History.self_service = 0 eller 1


Aktive lånere

Aktive lånere telles for valgte enheter.

Enheter 
Enheten låneren tilhører hentes fra utlånshistorikken. Dersom det er en fellesbase hvor låneren bruker samme lånekort to steder, blir den aktive låneren aktiv der han er registrert som tilhørende, ikke der lånet er foretatt (dersom det er avvik her).
NSU.Loaner.Unit_id
Aktiv 
Hvorvidt låneren er aktiv eller ikke, beregnes ut fra datoen for låners siste aktiviteter registrert i databasen. For hvert år registreres en verdi på hver låner som har vært aktiv det året. Disse verdiene summeres, og angir dermed hvilke år den enkelte låner har vært aktiv.LoanActivityVerdien (integer) settes til et binært tall (bitarray), hvor bit 1=1 dersom låneren har vært aktiv i 2000, bit 2=2 for 2001, bit 3=4 for 2002, bit 4=8 for 2003 osv. Sluttsummen viser hvilke år låneren har vært aktiv, f.eks. får en låner som har vært aktiv i 2001, 2002 og 2004 verdien 22.

Støtte for både nye og gamle samiske språkkoder

Mikromarc støtter både gamle og nye koder for samiske språk. I statistikk vil alle disse telles samlet som samisk materiale.

Gamle språkkoder:

lae 
Øst-samisk
laf 
Nord-samisk
lai 
Inari-samisk
lak 
Skolte-samisk
lal 
Lule-samisk
lap 
Samisk
las 
Sør-samisk

Nye språkkoder:

sma 
Sør-samisk (Midt-Norge, Midt-Sverige. Ny kode 2004, erstatter las og delvis lap)
sme 
Nord-samisk (Troms og Finnmark. Ny kode 2004, erstatter laf og delvis lap)
smi 
Samiske språk, andre (f.eks. kildin-samisk) (Ny kode 2004, erstatter lae og delvis lap)
smj 
Lule-samisk (Nord-Sverige. Ny kode 2004, erstatter lal og delvis lap)
smn 
Inari-samisk (enare-samisk) (Nord-Finland. Ny kode 2004, erstatter lai og delvis lap)
sms 
Skolte-samisk (Finnmark og Murmansk. Ny kode 2004, erstatter lak og delvis lap)

Manglende bestands- eller utlånsstatistikk

For å få både bestands- og utlånsstatistikk må du starte Mikromarc 2 Statistikkveiviser fra programgruppen til Mikromarc 2:

 • I Windows klikker du på Start > (Alle) Programmer > Mikromarc 2 > Mikromarc-verktøy > Statistikkveiviser.
 • Hvis du er på Mikromarc Sentraldrift klikker du på snarveien Statistikkveiviser.

Dersom du starter statistikkveiviseren via Mikromarc 2 Katalog ved å klikke på Rapporter > Statistikkveiviser, får du bare bestandsstatistikken.

Hvis du starter statistikkveiviseren via Mikromarc 2 Utlån ved å klikke på Statistikk > Statistikkveiviser, får du bare utlånsstatistikken.

Årsaken til at du har mulighet til å kjøre statistikkene separat, er at det kan ta lang tid å gjøre kjøre begge statistikkene samtidig på veldig store databaser.

Feilmelding i statistikkveiviseren: "Internet Explorer 4 eller høyere må være installert"

Visning av statistikkskjema etter opptelling gir feilmeldingen "Internet Explorer 4 eller høyere må være installert", selv om man virkelig har Internet Explorer 4 eller høyere installert.

Dette skyldes at pålogget bruker har manglende rettigheter til registeret på maskinen. Funksjonen i statistikkveiviseren som henter ut versjonsnummer på Internet Explorer krever dessverre at nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer er både lesbar og skrivbar. Administrator må derfor endre rettighetene til denne registernøkkelen for aktuell bruker:

 1. Klikk på Start > Kjør i Windows
 2. Start registereditoren (filen ..\System32\regedt32.exe) ved å skrive inn følgende under Åpne: regedt32
 3. Klikk på OK
 4. Inne i registereditoren blar du deg frem til nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 5. Høyreklikk på nøkkelen og velg Permissions...
 6. Velg aktuell bruker og kryss av for Full Control under Permissions for...
 7. Klikk på OK
 8. Avslutt registereditoren


Feil tall for kulturfond

For hver hake for materialtype for bøker i statistikkveiviseren, ganges antall kulturfondeksemplarer tilsvarende. Riktige tall for kulturfondeksemplarer får du dermed bare ved å hake av én gang for materialtype for bøker. Dere kan først kjøre statistikkveiviseren på denne måten kun for kulturfondeksemplarer, og så kjøre statistikken på vanlig måte etterpå. De andre tallene skal være riktige.


Fjernlånsstatistikk

Fjernlånsstatistikk er fra og med versjon 2.7 inkludert i Mikromarc 2 Statistikkveiviser.

ABM-utviklings krav til fjernlånsstatistikk

 • Fjernlån til andre bibliotek skal telles med i den totale utlånsstatistikken. Fornyelser teller da som nytt lån.
 • Utlån av innlånte dokumenter til sluttbrukere skal ikke med i utlånsstatistikken. Derfor tar vi ikke med fjernlånsenheten og fjernlånskatalogen i utlånsstatistikken.

FjernUTlån:

 • Opptelling av fjernUTlån kan tas ut hvis man har eksterne bibliotek i en egen lånergruppe (f.eks 'Bibliotek').
 • Antall fjernlånsbestillinger mottatt fra andre bibliotek: Her telles reserveringer foretatt til lånere i denne lånergruppen.
 • Bøker/dokumenter sendt til andre bibliotek: Her telles antall enkelttitler man har sendt til andre bibliotek etter å ha mottatt en fjernlånsbestilling.

FjernINNlån:

 • Antall fjernlånsbestillinger sendt til andre bibliotek.
 • Antall bøker/dokumenter mottatt fra andre bibliotek ved fjernlån, dvs. antall enkelttitler man har mottatt fra andre bibliotek etter å ha sendt en fjernlånsbestilling.

Dersom du ønsker å kjøre kun fjernlånsstatistikk kan du alternativt starte programmet Mikromarc 2 Fjernlån og velge Statistikk fra stolpemenyen til venstre. Klikk på knappen Filter for å velge hvilke(n) enhet(er) det skal produseres statistikk for, statistikkperiode og om fjernlån fra utlandet skal inkluderes. Klikk så på knappen Kjør for å produsere statistikken.

Du kan trykke på F1 når du står i statistikkskjermbildet for å lese hjelpeteksten.

Websøk-statistikk

Først må du logge inn i Webkonfigurasjon i Mikromarc 2. Der går du under Modules - Websearch i verktøylinjen. Deretter søker du etter cws_login_username og cws_login_password. Skriv inn et selvvalgt brukernavn og passord her.

For å få opp statistikk om websøket ditt skriver du inn webadressen dit, og føyer til /wsAdm.Asp til slutt:

http://asp.bibits.no/<ditt-bibliotek>/wsAdm.Asp 
Her får du opp et loginbilde. Benytt brukernavnet og passordet du nettopp satte for å logge inn. Trykk på "Sidestatistikk" og sett der inn ønsket tidsrom for å kjøre statistikken på.

Se også

Eksterne lenker