Sikkerhetskopiering av databasen

Fra Mikromarc Wiki
Gå til: navigasjon, søk

Ansvar for sikkerhetskopiering

For kunder som har Mikromarc Sentraldrift har Bibits ansvaret for at bibliotekets data og eventuelle tilpasninger i Mikromarc-programmene sikkerhetskopieres daglig.

Merk: Alle andre Mikromarc-kunder har selv ansvaret for sikkerhetskopieringen av sine Mikromarc-data.

Formål med sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering er den viktigste driftsrutinen i forbindelse med et datasystem. Ved sikkerhetskopiering av Mikromarc-databasen får du:

 • sjekket databasen for feil (validering)
 • nullstilt loggfilen(e) til databasen
 • tatt kopi av hele databasen

Intern sikkerhetskopi

En intern sikkerhetskopi av Mikromarc-databasen kan enten gjøres automatisk eller manuelt.

Automatisk sikkerhetskopiering

Automatisk sikkerhetskopiering gjøres via skriptene som er vedlagt i filen mm2_backup.zip. De samme skriptene ligger i mappen ..\mm\util\batch\ på installasjons-cd-en til Mikromarc 2.

Det finnes to sett med skriptfiler, et for sikkerhetskopiering mens databasen kjører (online backup) og et for sikkerhetskopiering mens databasen er stoppet (offline backup). Online backup er den som normalt benyttes, mens offline backup kun brukes i de tilfeller hvor det er nødvendig å stoppe databasen i.f.m. sikkerhetskopiering.

Begge filsett inneholder en fil for full sikkerhetskopiering (online full backup.bat eller offline full backup.bat) og en fil for inkrementell sikkerhetskopiering (online logfile backup.bat eller offline logfile backup.bat).

Ved online full sikkerhetskopiering valideres databasen, dvs. at den sjekkes for feil, og det er derfor vi anbefaler å ta sikkerhetskopi av basen mens den kjører. Deretter kopieres databasefilen mm_db.db til angitt sted og loggfilene nullstilles.

Ved inkrementell sikkerhetskopiering kopieres loggfilen mm_db.log (som inneholder alle databasetransaksjoner utført siden forrige fullstendige sikkerhetskopi) til angitt sted.

Dersom full sikkerhetskopiering skulle feile, vil inkrementell sikkerhetskopiering startes automatisk.

Oppsett av skriptfiler for sikkerhetskopiering

I skriptene angir man plassering av filer og informasjon for databasepålogging ved hjelp av set-parametere. Eksempel fra online full backup.bat:

set sqla=c:\program files\sybase\SQL Anywhere 7\win32\

Angir katalogen der backuprutinene i Sybase er plassert.

set connection="eng=MM_BIBLIOTEK;dbn=mm_db;uid=dba;pwd=nnn"

Angir navn på databaseserver (MM_BIBLIOTEK) og database (mm_db), brukernavn (dba) og passord (nnn).
Merk: Denne linjen må endres dersom andre navn er brukt på databaseserver og database. Riktig passord for dba-brukeren må legges inn.

set target=c:\mm2\backup\full

Angir katalogen der full sikkerhetskopi skal plasseres. Endres evt. til ønsket plassering.
Merk: Denne katalogen må opprettes manuelt i filsystemet på forhånd!

set batpath=c:\batch\

Angir plassering av skriptfilene for sikkerhetskopiering. Endres evt. til ønsket plassering.

set logfile="%batpath%backup.log"

Angir plassering av loggfil for sikkerhetskopiering. Legges som standard i samme katalog som skriptfilene for sikkerhetskopiering. Endres normalt ikke.

set tmpfile="%batpath%tmp.txt"

Angir plassering av temporærfil for sikkerhetskopiering. Legges som standard i samme katalog som skriptfilene for sikkerhetskopiering. Endres normalt ikke.

Oppsettet for online logfile backup.bat vil være identisk, bortsett fra plassering av sikkerhetskopien, som normalt legges i egen katalog:

set target=c:\mm2\backup\logfile

Automatisk start av sikkerhetskopiering

Skriptfilene settes opp til å starte automatisk på to forskjeliige måter:

 • Via Planlagte oppgaver (Scheduled Tasks) i kontrollpanelet i Windows
 • En AT-kommando som legges inn fra kommandolinjen.

Eksempel på AT-kommando som starter full sikkerhetskopi hver dag klokken 21:

AT 21:00 /every:m,t,w,th,f,s,su "c:\batch\online full backup.bat"

Vi anbefaler at du setter opp automatisk sikkerhetskopi til å starte hver kveld, og at du bruker manuell sikkerhetskopiering i tillegg når det er behov for det, f.eks. før det gjøres omfattende endringer i databasen v.h.a. SQL-skript.

Tips

 • For å teste at sikkerhetskopieringen fungerer (eller hvis du behøver å ta en ekstra sikkerhetskopi), kan du starte skriptfilene manuelt ved å dobbeltklikke på dem.
 • Vi anbefaler deg å lage en snarvei til loggfilen backup.log, slik at du lett kan sjekke om sikkerhetskopieringen har gått som den skal.

Advarsler

 • Offline backup kan bare kjøres direkte på databaseservermaskinen!
 • Offline backup stopper hele databaseservicen midlertidig og vil derfor skape problemer hvis du kjører flere databaser på samme databaseservice!

Manuell sikkerhetskopiering

Merk: Denne metoden skal IKKE brukes av kunder som har replikerte databaser! Disse skal alltid kjøre sikkerhetskopiering via skript! Kontakts Bibits dersom du er usikker på om din base replikeres.

Manuell sikkerhetskopi av Mikromarc 2-databasen gjøres slik:

 1. Start programmet MM2 Databaseadministrasjon og logg på som databaseadministrator
 2. Klikk på Verktøy på menylinjen øverst i programmet og velg 'Sikkerhetskopi'
 3. Velg Fullstendig dersom du vil ta sikkerhetskopi av hele databasen (innholdet i filen mm_db.db), eller velg 'Inkrementell' hvis du vil ta kopi av loggen som inneholder alle transaksjoner utført siden forrige fullstendige sikkerhetskopi (innholdet i filen mm_db.log)
 4. Velg filkatalogen der sikkerhetskopien skal plasseres
 5. Klikk på Sikkerhetskopi for å starte sikkerhetskopieringen

Ved fullstendig sikkerhetskopi valideres databasen, dvs. at den sjekkes for feil, før den kopieres.

Det er mulig å angi en fast plassering for sikkerhetskopiene, slik at du slipper å velge filkatalog hver gang:

 1. Start programmet MM2 Databaseadministrasjon og logg på som databaseadministrator
 2. Klikk på Verktøy på menylinjen øverst i programmet og velg 'Alternativer'
 3. Under Sikkerhetskopi legger du inn standard kataloger for full sikkerhetskopi (f.eks. C:\MM2\backup\full) og inkrementell sikkerhetskopi (f.eks. C:\MM2\backup\logfile). Merk: Disse katalogene må opprettes manuelt i filsystemet først!

Ekstern sikkerhetskopi

Etter at du har tatt en intern (automatisk eller manuell) sikkerhetskopi av Mikromarc-databasen, er det meget viktig å lagre en kopi av sikkerhetskopien på et eksternt medium, f.eks. ved at den (automatisk) blir inkludert på en tape-backup, kopieres til en zip-disk eller brennes på en CD-R(W).

Merk: Det er ikke mulig å ta direkte ekstern kopi av den Mikromarc-databasen som kjører på serveren, fordi databasefilene "låses" av databasemotoren. Dermed vil f.eks. en tape-backup hoppe over databasefilene. Det er altså helt nødvendig å ta en intern (automatisk eller manuell) sikkerhetskopi av databasen først, slik at denne kan inkluderes i den eksterne sikkerhetskopien.

Hvis du unnlater å ta en ekstern sikkerhetskopi, vil ikke de sikkerhetskopierte dataene være sikrere enn de(n) disken(e) de er plassert på, som ofte er identisk(e) med de(n) disken(e) der de originale dataene ligger.

Ha alltid flere sett av eksterne media (dvs. flere taper, zip-disker eller CD-R(W)-plater), som du bytter på å bruke. Hvis de sikkerhetskopierte dataene eller selve det eksterne mediet inneholder feil, og du ikke har en annen sikkerhetskopi (f.eks. fra dagen før), står du uten en brukbar sikkerhetskopi. Hvis du bruker samme eksterne medium hver gang, er dette omtrent jevngodt med å la være å ta sikkerhetskopi!

Husk å merke de eksterne sikkerhetskopiene med opplysninger om innhold, dato og navnet på den som er ansvarlig for sikkerhetskopiering (hvis flere deler på ansvaret).

Test av sikkerhetskopi

Sjekk at sikkerhetskopien fungerer ved å legge tilbake en kopi på en annen maskin. IKKE overskriv den originale databasen!

Du kan også sende databasen til oss eller la oss fjernstyre en maskin hos deg for å sjekke at sikkerhetskopien fungerer. Merk at dette kun gjøres etter forhåndsavtale.

Andre sikkerhetstiltak

Endre loggfiloppsett for Mikromarc-databasen

For å øke sikkerheten kan du plassere en speiling av loggfilen til databasen på en annen diskpartisjon - eller aller helst en annen disk - enn den databasen ligger på. Dermed vil sjansen være større for at en av filene er brukbare etter f.eks. harddisk-crash. Eksempel på et slikt oppsett:

 • Databasefil: C:\MM2\mm_db.db
 • Loggfil: C:\MM2\mm_db.log
 • Speiling av loggfil: D:\MM2\mm_db.mlg

For å øke sikkerheten ytterligere kan alle filene plasseres på ulike diskpartisjoner eller fysiske disker: Eksempel:

 • Databasefil: C:\MM2\mm_db.db
 • Loggfil: D:\MM2\mm_db.log
 • Speiling av loggfil: E:\MM2\mm_db.mlg

Oppsett av loggfilene i det siste eksemplet gjøres på følgende måte:

 1. På databaseserveren klikker du på Start > Programmer > Mikromarc 2 > Systemverktøy > Sybase SQL Central og logger deg på som databaseadministrator
 2. I venstre panel blar du deg ned til Sybase Central > Adaptive Server Anywhere 7 > Services
 3. Markér databaseservicen i høyre panel, f.eks. MM_BIBLIOTEK, høyreklikk på den og klikk på Stop
 4. I venstre panel blar du deg ned til Sybase Central > Adaptive Server Anywhere 7 > Utilities
 5. Klikk på Change Log File Information i høyre panel
 6. Klikk på Browse og bla deg frem til riktig databasefil, f.eks. C:\MM2\mm_db.db
 7. Klikk på Open
 8. Klikk på Next
 9. Markér Rename transaction log file
 10. Klikk på Next
 11. Klikk på Browse og bla deg frem til ny plassering for loggfilen, f.eks. D:\MM2\mm_db.log
 12. Klikk på Open
 13. Klikk på Next
 14. Markér Rename log mirror file (eventuelt Create log mirror file dersom speilet loggfil ikke finnes fra før) og bla deg frem til ny plassering for loggfilen, f.eks. E:\MM2
 15. Klikk på Open
 16. Klikk på Next'
 17. Klikk på Next
 18. Kryss av for å slette de(n) gamle loggfilen(e)
 19. Klikk på Finish
 20. Klikk på OK
 21. I venstre panel blar du deg ned til Sybase Central > Adaptive Server Anywhere 7 > Services
 22. Markér databaseservicen i høyre panel, f.eks. MM_BIBLIOTEK, høyreklikk på den og klikk på Start

Hjelp

Bibits hjelper deg gjerne med oppsett og sjekk av rutiner for automatisk sikkerhetskopiering. Installasjoner og oppgraderinger som gjøres av konsulenter fra Bibits vil alltid omfatte oppsett/sjekk av rutiner for sikkerhetskopiering.